Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Maironiečiai

MAIRONIEČIAI  MOKYKLOJE

 

Mokykloje maironiečių organizacija susibūrė ir veikė  nuo 1990, iki 1995 metų jai vadovavo lietuvių kalbos mokytojas Sigitas Karlonas.

Organizacijos vadovė 1997 – 2015 metais- direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Genovaitė Žiurinskienė.

Nuo 2016 metų organizacijai vadovauja lietuvių kalbos mokytoja Renata Balčiūnienė.

Lietuvos maironiečių draugija (LMD) yra savanoriška visuomeninė, literatūrinė, kūrybinė, kraštotyrinė organizacija, vienijanti bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų mokyklų moksleivius, aukštųjų mokyklų studentus.

Draugijos tikslas - dvasiškai ir doroviškai  tobulėti, ugdyti savo gabumus, valią ir būti teisingiems, doriems, darbštiems savo tautos, tėvų bei artimųjų labui.

Maironiečiai, domėdamiesi Maironio gyvenimu ir kūryba, siekia pažinti tautos istoriją, semiasi meilės bei pagarbos gimtajam kraštui, jo kalbai ir gamtai, šiems darbams žadina savo bendraamžius.

Maironiečių veiklos vertybės yra DARBAS, MOKSLAS, KULTŪRA.

Maironiečių šūkis - Maironio žodžiai:

Paimsime arklą, knygą, lyrą

Ir eisime Lietuvos keliu!

Draugijos sambūriuose pasirenkamos Maironio dainos: ,,Lietuva brangi”, ,,Kur bėga Šešupė”, ,,Už Raseinių ant Dubysos".

Maironiečių himnas: „Užtrauksim naują giesmę" (tekstas Maironio, muzika Juozo Naujalio).

 MAIRONIEČIŲ ORGANIZACIJA

 Lietuvai reikšmingais 1989 metais įsikūrė Lietuvos maironiečių draugija. Ji pradėjo leisti savo laikraštį „Sandrava“ ir platino per rajonų švietimo skyrius. Tuometinis Alytaus rajono švietimo skyriaus vedėjas Vytautas Bigaila pasiūlė mokyklos direktorei M. Balinskienei suburti mokykloje tokią organizaciją. Direktorė perdavė informaciją lietuvių kalbos mokytojams, ir mokytojas Sigitas Karlonas ėmėsi vadovauti mokyklos maironiečiams.

Mokykloje organizacija veikė iki 1995 metų, o po trumputės pertraukos, nuo 1997 iki 2015 metų jai vadovavo direktoriaus pavaduotoja Genovaitė Žiurinskienė.

Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas nuo jos  susikūrimo pradžios iki 2017 metų buvo Eugenijus Urbonas, daugelį metų draugijos sekretorė – Birutė Goberienė. Be šių žmonių Maironiečių organizacijos veikla nebūtų tokia aktyvi, įdomi ir prasminga, apimanti literatūrinį, intelektualinį, tautinį ir pilietinį mokinių ugdymą, nebūtų tokia sėkminga be daugelio mokytojų, vadovaujančių šiai draugijai.

2007 metų rugsėjį Betygaloje minėjome Baltų vienybės dieną. Tada pirmą kartą lankėmės Pasandravy, pabuvojome Maironio tėviškėje. Grįžusi pamąsčiau ir kažkur užrašiau: „Vienas iš daugelio maloniausių darbų mokykloje ir daugiausia katarsio suteikiančios veiklos - darbas su maironiečiais“.

2009 metais savo veiklos 20-metį minėsianti draugijos veikla aktyvi, įdomi, ugdanti meilę Maironio iškeltoms vertybėms, literatūrai, savo krašto papročių, istorijos puoselėjimui. Gilias tradicijas turintys pagrindiniai sambūriai, skirti Baltų vienybės, Jurginių dienoms paminėti, suteikė galimybę mūsų mokyklos maironiečiams, kaip ir tūkstančiams Lietuvos maironiečių, aplankyti įvairiausius šalies istorijos, kultūros paveldo objektus, susipažinti su skirtingų Lietuvos kampelių kraštovaizdžiu, papročiais, tarme. Turbūt Lietuvoje nėra rajono, kurio per 20 metų neaplankė maironiečiai. O dar kultūrinės pažintinės ekskursijos, istorinės, kultūrinės sąsajos su kaimyninėmis valstybėmis: Livonijos ir Kryžiuočių ordino pilys, Latvija, Estija, Karaliaučiaus kraštas, Lenkija; 2001 m. nukeliavome Maironio takais į Šveicariją,  plaukiojome  Keturių kantonų ežeru.

Kita labai įdomi ir naudinga veikla per 20 metų - draugijos lyderių kraštotyrinės, pažintinės, poilsinės stovyklos Lenkijoje, Seinų ir Punsko krašte, jau ketveri metai iš eilės- Melnragėje, maironiečių forumai Kačerginėje.

Mokykloje maironiečių organizacija neapsiriboja tik Lietuvos maironiečių draugijos organizuotais renginiais ir dalyvavimu juose: 2001 metais pritariant Alytaus rajono savivaldybei (meras Algirdas Vrubliauskas), Alytaus rajono savivaldybės švietimo skyriui (vedėjas Vytautas Bigaila) ir švietimo skyriaus vyr.specialistei Vilijai Zubrauskienei palaikant, direktorei M. Balinskienei padedant  organizavome Baltų vienybės dieną Butrimonyse ir Punioje. Tokio masto renginys Butrimonių miestelyje dar nebuvo regėtas. Į sambūrį suvažiavo per 700 maironiečių iš visos Lietuvos, dalyvavo Seimo narės Rasa Juknevičienė, Irena Degutienė, Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas ir kiti svečiai.

2004 m. organizavome draugijos 15-mečio šventę Alytaus miesto ir rajono organizacijoms, šventėje dalyvavo Alytaus rajono švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Židanavičius, švietimo skyriaus vyr. specialistė Vilija Zubrauskienė. Alytaus apskrities laikraštis išspausdino straipsnį tema „Maironio dvasia apsigyveno Butrimonyse“.

Maironiečių veiklą mokykloje žymi keletas prasmingų darbų: 1998 metais grįžę iš Jurginių šventės Jurbarke mokyklos „Meilės saloje“ pasodinome pasakos „Eglė žalčių karalienė“ personažus - eglę, drebulę, uosį, ąžuolą ir beržą. Čia Butrimonių seniūnijos seniūno Algirdo Juso rūpesčiu 1999 m., po Butrimonių miestelio 300 metų sukakties minėjimo, atsirado drožėjo Algirdo Judicko skulptūra „Eglė žalčių karalienė“.

2007 metų rugsėjo 1d. mokyklos vidiniame kiemelyje buvo pašventinta Algirdo Judicko skulptūra, vaizduojanti berniuką, skaitantį Maironio raštus. Jos atsiradimas sutapo su Lietuvos maironiečių draugijos tarybos sprendimu Alytaus rajono Butrimonių vidurinėje mokykloje įsteigti Pietų Lietuvos maironiečių draugijos centrą, nors mokyklos vadovo Valdo Valvonio sumanymas, užsakant šią skulptūrą, buvo skatinti mokinius skaityti knygas, nes 2008 metai Lietuvoje paskelbti Vaikų skaitymo metais.

Kai mokykla tapo Pietų Lietuvos maironiečių draugijos centru, teko didesnė atsakomybė ir vadovei, ir patiems maironiečiams. Koordinuodami Pietų Lietuvos maironiečių organizacijų veiklą, bendradarbiaujame, organizuojame pažintines keliones, o 2008 m. lapkričio 14 d. organizavome Alytaus miesto ir rajono maironiečių organizacijų sambūrį, skirtą Tolerancijos dienai paminėti. Dalyvavo Alytaus miesto VšĮ Šv. Benedikto gimnazijos, Dzūkijos vidurinės mokyklos, Alytaus rajono Daugų vidurinės, Alovės, Punios, Venciūnų pagrindinių mokyklų maironiečiai. Su maironiečiais, 12 klasės mokiniais Kristina Gecevičiūte, Evaldu Lazausku, Šarūnu Laužoniu, Laura Okunevičiūte, Erika Subačiūte, Evaldu Žemaičiu, svečiams parodėme sukurtą „Maironio svetainės“ miniatiūrą, vaidinome Maironio svetainės svečius- žymius tuometinės Lietuvos valstybės ir kultūros veikėjus. Šis sumanymas reikalavo labai daug atsakomybės, nes ryžomės suvaidinti patį Maironį. Tai pakankamai gerai (kaip mokiniui - ne teatro aktoriui) pavyko Evaldui Žemaičiui.

2009 m. lapkritį Pietų Lietuvos maironiečių sambūris tradiciškai vyko mūsų mokykloje. Maironiečiams teko daug paplušėti: svečius priimti, juos pavaišinti, diskoteką suorganizuoti ir dainuojamosios poezijos ir meninio skaitymo valandoje dalyvauti. Visus dalyvius pasveikino mokyklos direktorius Valdas Valvonis. Džiugu, kad prisidėjo 12a klasės mokinės Ieva Anušauskatė, Justina Trukanavičiūtė ir 11 klasės mokiniai su gitaromis Marius Baliukynas, Augustinas Ankštutis, 7 klasės mokiniai Povilas Burneika ir Renaldas Bilius, visi mokyklos maironiečiai skaitė Maironio poeziją- savo mylimą poeto eilėraštį.Tiek daug Maironio poezijos mūsų aktų salė dar negirdėjo. Ją skaitė Alytaus m. Adolfo Ramanausko Vanago, Alytaus rajono Daugų Vlado Mirono vidurinių mokyklų, Alovės, Punios ir Venciūnų pagrindinių mokyklų maironiečiai. Maironiečio priesaiką priėmė nauji organizacijos nariai, jais tapo ir mūsų penktokai Ernestas Matusevičius bei Andrius Griškonis. Paminėdami tarptautinę Tolerancijos dieną, sudėjome gyvąją „T”.

Darbo maironiečiams buvo išties daug, bet įspūdžiai  nepakartojami, svarbiausia, kad dalyvavę sambūryje mokiniai ir mokytojai gėrėjosi ir gyrė jaukią, estetišką ir gražią mūsų mokyklą. Pasipildėme teigiamais fluidais ir  pasitikrinome savo jausmą – pasididžiavimą savo mokykla.

Lietuvos maironiečių draugija leidžia laikraštį „Sandrava”, kuris pasiekia visas Lietuvos mokyklas, taip pat JAV gyvenančius lietuvius. Beveik kiekviename numeryje spausdinami mūsų mokyklos maironiečių rašiniai, eilėraščiai, informacija apie mūsų veiklą.

Mokyklos maironiečių organizacija palaiko draugijos pirmininko Eugenijaus Urbono mintį, kad Didžiojo tautos dainiaus Jono Mačiulio - Maironio atminimas dar ne visiškai įamžintas Lietuvos sostinėje. Juk Lietuva iš sąstingio kėlėsi, į Sąjūdžio mitingus važiavo su Maironio dainomis lūpose.

Mes tikime, kad 2012 metais minint poeto 150-ąsias metines, ši klaida bus ištaisyta.

Jau tradicija, kad mūsų mokykloje įsikūręs Pietų Lietuvos maironiečių centras kiekvienais metais lapkričio mėnesį organizuoja sambūrius Alytaus rajono ir miesto maironiečiams, tradiciškai priimama naujų narių priesaika, paminima Tolerancijos diena.

Galimybė ir pasirinkimas dalyvauti  maironiečių organizacijos veikloje mokykloje jau turi tradiciją. Maironiečiais save laikantys mokiniai pavyzdingi, aktyvūs, turi galimybę bendrauti su visos šalies bendraamžiais sambūrių, stovyklų, kitų renginių metu. Jie lavina komunikacinius gebėjimus, plečia akiratį, susipažįsta su įvairių Lietuvos regionų istorija, kraštovaizdžiu, dalyvauja rašinių, susijusių su Maironio gyvenimo ir kūrybos studija, „Pavasario balsų“ konkursuose. Veikla maironiečių organizacijoje padeda atsiskleisti mokinio individualybei, ugdyti vertybines nuostatas, lavina kūrybinius gebėjimus, skatina geriau pažinti šalies kultūrą, stiprina meilę savo gimtinei.

Genovaitė Žiurinskienė, maironiečių organizacijos vadovė, 2012 m. 

 Maironiečių veikla 2016 metais

Butrimonių gimnazija pagerbė senjorus

„Poezijos balsų“ laurus nuskynė Butrimonių gimnazistė

Literatūriniai skaitymai Butrimonių gimnazijoje

Butrimonių gimnazijos auklėtinė – Patriotinio eilėraščio konkurso nugalėtoja

Dzūkijos maironiečiai iš sambūrio Telšiuose grįžo ir su laurais

Renginių akimirkos

Maironiečių veikla 2017 metais

"Lietuvių kalbos dienos 2017" Butrimonių gimnazijoje: "Gimtųjų žodžių apkabintas,/ Aš gyvas kalboje"

Butrimonių gimnazijos maironiečiai minėjo 155-ąsias Maironio gimimo metines

Butrimonių gimnazijos maironiečiai Jurginėse Švenčionyse

Renginių akimirkos

Maironiečių veikla 2018 metais

Butrimonių gimnazijos auklėtiniai – respublikinio rašinių konkurso laureatai

Renginių akimirkos

Maironiečių veikla 2019 metais

Gimnazijos maironiečiai – aktyvūs 2019 metų respublikinio rašinių konkurso sporto tema dalyviai

Renginių akimirkos

  

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC