Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Kraštotyrininkai

 

GIN_0061 - Krastotyros burelis - CC

Kraštotyros būrelio narių sąrašas

Kraštotyros būrelio laimėjimai 2014-2018 m.

 Gimtasis kraštas žmogui-   

Kaip žemė medžiui,    

Į kurią šaknis suleidžia,

Gyvybę ir stiprybę remia.  

Tik tai stovėdamas ant savo žemės,  

Jis galvą iškelia kaip ąžuolas viršūnę,  

Jam saulė šviečia,    

Naktį žvaigždės mirga,   

Ir jis suauga su visu pasauliu

Kaip jos dalis-stiprus, galingas.

Per audrą kalba su žaibais kaip lygus.

Žmogus be savo krašto-kaip išrautas

medis-

Sudžiūsta ir išnyksta.

 (K.Boruta)

 

Tikslai:

Ugdyti pagarbą etninės kultūros tradicijoms ir

poreikį jas tęsti.

Ugdyti etninės kultūros kaip išliekančių tautos

vertybių suvokimą, jų pagrindu formuoti asmenybės

vertybines nuostatas.

Mokyti rinkti, fiksuoti, tvarkyti kraštotirinę

medžiagą, turtinti naujais eksponatais mokyklos

muziejų.

   Mūsų kraštotyros būrelio veiklos rezultatas-muziejaus įkūrimas ir pastovus jo turtinimas. Pasaulis vaikui prasideda nuo šeimos ir jos kultūros. Ne vienas susimąstome ir savęs paklausiame, kokia gali būti ateitis be praeities, be mūsų namų, senelių lopšinių ir pasakų. Tauta gyvuoja tol, kol nenutrūksta ryšys tarp dabarties ir praeities. Todėl reikia domėtis tautos papročiais bei tradicijomis. Vaikas nebus abejingas savo kraštui, labiau gerbs savo artimuosius, jei bus susipažinęs su savo krašto papročiais. 1989m. kilo idėja iš greit nykstančių sodybų pradėti rinkti buities rakandus, o vėliau įkurti muziejų, nes jau šiandien ir kaime gimusiam vaikui reikia aiškinti buities padargų vardus bei jų paskirtį. Taip prasidėjo mano ir mokinių kraštotyrinė veikla. Pradėjome rinkti įvairią medžiagą apie vietovę, kurioje yra mokykla. Vykdėme projektą ,,Pažinkime ir puoselėkime savo kraštą“. Mokiniai užrašinėjo tautosaką, rinko vietovardžius, prisiminimus, kaupėme medžiagą apie Butrimonis, tremtį, rezistenciją. Surinkę pakankamą kiekį eksponatų 1997m. vienoje iš mokyklos klasių įkūrėme muziejų, kuriame tilpo tik dalis eksponatų. 2002m. vykdėme projektą ,,Išsaugokime kultūros paveldą“, kurio tikslas-muziejaus atnaujinimas. 2003m. muziejų perkėlėme į keturias suremontuotas senosios mokyklos klases. Pasikeitus šio pastato šeimininkams 2008m. muziejus trečią kartą buvo perkeltas į kitas, suremontuotas senos mokyklos patalpas. Vienas iš muziejaus kambarių skirtas mokyklos istorijai, kitame įrengta praėjusio amžiaus pradžios kaimiška pirkia su gausybe eksponatų, trečiame-turtinga lino kelio ekspozicija, ketvirtame-laikrodžiai, radijo imtuvai, televizoriai ir kitokie eksponatai. Šiuo metu muziejuje sukaupta ir saugoma per tūkstantį eksponatų, šimtai nuotraukų bei XIX-XXa. numizmatikos eksponatų. Muziejaus misija-išsaugoti būsimoms kartoms tautos materialines ir dvasines kultūros vertybes, skatinti jaunimą domėtis kraštotyra..

Mokykloje vykdoma kraštotyrinė veikla neleidžia užmiršti praeities įvykių. Ypač šiais, greito gyvenimo tempo, laikais, toks muziejus labai reikalingas ne tik mokyklos, bet ir visos seniūnijos, istorijai, kultūrai, tradicijoms išlaikyti. Muziejaus kaimiškoje pirkioje organizuojami kraštotyros būrelio, Maironiečių organizacijos renginiai, kalendorinės šventės. Pirkios aplinka padeda suvokti mokinių senelių ir prosenelių gyvenimo būdą, buitį, Advento ir ilgų, tamsių vakarų paslaptingumą. Per kraštotyros veiklą ugdoma pagarba krašto žmonėms, kultūrai, papročiams. Tradicinė kultūra formuoja tautinę asmenybės sąmonę, kuri skatina kurti savo kultūros vertybes. Muziejus atveria duris visiems, kam svarbus mokyklos bendruomenės nueitas kelias. Pedagogai sukauptas žinias panaudoja mokymui ir ugdymui.

 Įkūrus muziejų kraštotyrinė veikla nenutrūko. Surinkome medžiagą apie medžio drožėją-skulptorių A.Judicką, tautodailininkę D.Senūtienę, žymiausią mūsų seniūnijos audėją D.Sadauskienę. Vietinė tautosaka ypač svarbi. Ji gyva ir yra greta mūsų, tad mūsų pareiga yra ją surinkti ir atverti jos lobius vaikams. Daug metų kraštotyrininkai rinko mįsles, patarles, priežodžius, frazeologizmus, atminimus ir kitą tautosaką, kuri saugoma muziejuje. Liaudies dainos lydi žmogų visą gyvenimą, nejučiomis turtina mūsų dvasinį gyvenimą. Vargu ar rasime žmogų, išaugusį be lopšinės, šmaikščių žodžių. Galime pasidžiaugti, kad šiandien, masinės kultūros laikais, dar yra žmonių, kuriems liaudies daina tebėra įprasta, kasdieninė. Surinkome ir įgarsinome Eičiūnų kaimo moterų etnografinio ansamblio ,,Dėdienės“ atliekamas dainas. Šis ansamblis dažnas mūsų renginių svečias.

 Vienas iš svarbių darbų Atgimimo pradžioje buvo medžiagos apie Butrimonių seniūnijoje gyvenančius tremtinius rinkimas. Naudodamiesi parengta anketa moksleiviai surinktą medžiagą pristatė tremtinių archyvui.

 Muziejuje sukaupta nemažai medžiagos apie totorių papročius, Butrimonių miestelio žydų likimą. Mokykloje vyko žydaitės Odilijos Sugan (motina kilusi iš Butrimonių) knygos ,,Atminties beieškant“ pristatymas.

Mokykloje puoselėjamos, gerbiamos ir saugomos tautos tradicijos, rengiami susitikimai su buvusiais abiturientais, žymiais krašto žmonėmis, mokslo, meno atstovais ir visa tai kraštotyrininkai kasmet užfiksuoja mokyklos metraštyje, kuris yra rašomas nuo 1990m. Metraštyje užfiksuota ir mokyklos kasdienybė, jos pasiekimai.  2007m mokytoja D.Anušauskienė su kraštotyrininkais A. Karlonu, K. Gecevičiūte, L. Okunevičiūte, K.Sapiega, E.Subačiūte, S.Kazakevičiūte ir kitais parašė knygą ,,BUTRIMONYS‘‘

 Kraštotyrininkai kartu su kitais mokyklos mokiniais dalyvauja iv. projektuose, pvz: ,,Šv.Velykų papročiai“, ,,Šv Kalėdų  belaukiant“, muziejuje  pravedamos edukacinės pamokos.

Praėjusiais mokslo metais buvome nuvykę į Rumšiškių liaudies muziejų. Ten dalyvavome edukacinėje programoje ,,O kai aš pas promočiutę buvau“. Mokiniams tai buvo viešnagė prosenelių pirkioje, kurioje kiekvienas daiktas prabilo apie senovę.

Šiais mokslo metais jaunieji kraštotyrininkai (jie kraštotyros būrelyje dalyvauja pirmus metus) kartu su kitais mokiniais dalyvavome projekte ,,Tautinės ir pilietinės savimonės ugdymas bei etnokultūros išsaugojimas Butrimonių bendruomenėje“ (mokytoja D. Anušauskienė ir D. Adžgauskienė). Projekto metu mokiniai Butrimonių seniūnijos kaimuose užrašinėjo tautosaką, rinko senus daiktus, fotografavo seniūnijoje esančius kryžius papildydami praėjusių mokslo metų kraštotyrininkų rinktą medžiagą ,,Butrimonių kapinės“. Aplankėme tautodailininkę D.Senūtienę, Punioje grožėjomės Punios krašto audėjos B.Kaškonienės išaustais margaspalviais raštais, nustebino eksponatų gausa panemunės dzūko pirkioje, buvome nuvykę ir į Alytaus kraštotyros muziejų, Vilniuje lankėmės nacionaliniame muziejuje-dalyvavome edukacinėse programose ,,Senieji Vilniaus amatai“ , ,, Kryždirbystė Lietuvoje“ , žvalgėmės po Vilniaus senamiestį, pabuvome Arkikatedroje, Signatarų namuose.

  Muziejuje yra sukaupta kraštotyrinė medžiaga šiomis temomis:

· Mokyklos vadovai.

· Iš mokyklos istorijos.

· Ilgametės mokyklos direktorės M.Balinskienės šviesiam atminimui.

· Žvilgsnis į žmogų.

· Jie mokėsi mūsų mokykloje.

· Jie baigė mūsų mokyklą.

· Jie dirbo mūsų mokykloje.

· Atsiliepimai apie mokyklą.

· Mokyklos metraščiai nuo 1990m.

· Šokio studijos ,,Gojelis“ metraštis.

· Butrimonių vidurinei mokyklai- 145 metai.

· Knyga BUTRIMONYS (2007m D.Anušauskienė ir kraštotyrininkai).

· Butrimonių bažnyčios istorija.

· Butrimonys be žydų..

· Svarbiausi Butrimonių miestelio renginiai.

· Butrimonių herbas.

· Totorių papročiai.

· Liaudies tautosaka.

· Lino kelias.

· Duona lietuvių gyvenime.

· Liaudies meteriologija.

· Rezistencija. Tremtiniai.

· Lietuvių tradicinės šventės.

· Butrimonių kapinės.

· Butrimonių seniūnijos kaimų kilmė.

· Medžio drožėjas- skulptorius A.Judickas.

· Tautodailinkė D.Senūtienė.

· Audėja D.Sadauskienė.

· Eičiūnų kaimo moterų etnografinio ansamblio ,,Dėdienės“ koncertinė veikla.

· Taip nėrė mūsų senolės.

· Karpiniai.

· Sporto metraštis.

 Muziejaus įkūrėja ir kraštotyros būrelio vadovė Danutė Anušauskienė

Lietuvos Persitvarkymo sąjūdžiui (LPS)-30 metų

Iš Vilniaus ne tuščiomis...

Butrimonių gimnazijos muziejus - šalies mokyklų muziejų apžiūros konkurso II vietos laimėtojas 

Butrimonių gimnazijos muziejus pripažintas geriausiu tarp regiono mokyklų muziejų 

Šalies mokyklų muziejų apžiūros baigiamoji konfederacija Vilniuje 

Įvertinta Butrimonių gimnazijos muziejaus veikla 

Mes neužmiršime...

Totoriai greta mūsų

 

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC