Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Vizija, misija

  Logo

Skurzde

GIMNAZIJOS  FILOSOFIJA

 Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.

                                                                                        /Kinų išmintis/

GIMNAZIJOS VIZIJA

Gimnazija – aukštos kultūros institucija ir švietimo židinys, ugdantis sąmoningą pilietį, gebantį integruotis į besikeičiantį pasaulį, deramai atstovaujantį savo gimnazijai ir šaliai.

 GIMNAZIJOS MISIJA

Kiekvienam ugdytiniui sudaryti sąlygas įgyti kokybišką bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, ugdyti mokinių kompetencijas tolesniam savarankiškam gyvenimui ir poreikį nuolat mokytis ir tobulėti.

 2019 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS

Didinti ugdymo(si) efektyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, bendruomenės nario tapatumo jausmą, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio gebėjimus, ugdyti kompetencijas, formuojant vertybines nuostatas, reikalingas besikeičiančiame gyvenime.

UŽDAVINIAI:

  1. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, pamokos planavimą ir organizavimą taikant inovatyvias ugdymo priemones bei aktyvius mokymo metodus, integruoti dalykus ir programas, skirti didesnį dėmesį mokinių vertinimui ir įsivertinimui, gerinti jų pasiekimus;
  2. Efektyvinti savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, globėjais (rūpintojais), tobulinti jų informavimą ir švietimą;
  3. Tikslingai panaudoti edukacines erdves, tenkinančias ugdytinių fizinius, emocinius poreikius;
  4. Siekti, kad gimnazijos bendruomenė tikslingai planuotų ir tobulintų savo kompetencijas.

 

 

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC