Laikrodis

Butrimonys

Pamokų laikas

 1.   805 -   850
 2.   900 -   945
 3.   955 - 1040
 4. 1105 - 1150
 5. 1200 - 1245
 6. 1255 - 1340
 7. 1345 - 1430

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelisStatistika

Turinio peržiūrėjimai : 1294333
Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Vizija, misija

  Logo

Skurzde

GIMNAZIJOS  FILOSOFIJA

 Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.

                                                                                        /Kinų išmintis/

GIMNAZIJOS VIZIJA

Gimnazija – aukštos kultūros institucija ir švietimo židinys, ugdantis sąmoningą pilietį, gebantį integruotis į besikeičiantį pasaulį, deramai atstovaujantį savo gimnazijai ir šaliai.

 GIMNAZIJOS MISIJA

Kiekvienam jaunuoliui ugdyti vertybines nuostatas, lavinti jo komunikacinius gebėjimus, sudaryti sąlygas įsisavinti žinių visuomenei būdingą ir vertingą informacinę kultūrą bei šiuolaikinę socialinę kompetenciją, gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą

 2018 METŲ GIMNAZIJOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

TIKSLAS

Didinti ugdymo(si) efektyvumą, kūrybiškumą, savarankiškumą, bendruomenės nario tapatumo jausmą, atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio gebėjimus, ugdyti kompetencijas, formuojant vertybines nuostatas, reikalingas besikeičiančiame gyvenime.

UŽDAVINIAI:

 1. Tobulinti ugdymo(si) kokybę, pamokos planavimą ir organizavimą diegiant modernias ugdymo priemones bei metodus, efektyviau taikyti tarpdalykinę ir kitų programų integraciją, skirti didesnį dėmesį mokinių vertinimui ir įsivertinimui;
 2. Efektyvinti savivaldos institucijų veiklą, bendradarbiavimą su ugdytinių tėvais, globėjais (rūpintojais), tobulinti jų informavimą ir švietimą;
 3. Kurti ir išnaudoti esančias šiuolaikines mokomąsias edukacines erdves ir aplinkas, tenkinančias ugdytinių fizinius, emocinius poreikius, stiprinti ugdytinių dalyvavimą projektinėje, socialinėje, kultūros, meno ir sporto veiklose;
 4. Siekti, kad gimnazijos bendruomenė tikslingai planuotų ir tobulintų savo kompetencijas.

 

 

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC