Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Informacija tėvams

 

PATVIRTINTA                                      Alytaus rajono savivaldybės

tarybos 2010 m. sausio 28 d.

sprendimu Nr. K-14

(Alytaus rajono savivaldybės

tarybos 2016 m. rugpjūčio 30 d.

sprendimo Nr. K-205 redakcija)

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS  

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams  tvarką Alytaus rajono savivaldybėje.

2. Šis aprašas taikomas mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre, ar priešmokyklinio ugdymo programą.

3. Aprašas netaikomas mokiniams, kurie mokosi pagal suaugusiųjų ugdymo programas, mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, yra išlaikomi (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir mokinio reikmenis) valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra skiriama globos (rūpybos) išmoka.

4. Šis aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu (toliau – įstatymas), Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu ir kitais teisės aktais.

5. Apraše vartojamos sąvokos atitinka įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6. Socialinės paramos mokiniams rūšys:

6.1. mokinių nemokamas maitinimas;

6.2. parama mokinio reikmenims įsigyti.

II. KREIPIMASIS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS  

7. Vienas iš mokinio tėvų, globėjų (rūpintojų), pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas (toliau – pareiškėjas) dėl socialinės paramos mokiniams, turintiems teisę į socialinę paramą mokiniams pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą,  kreipiasi į deklaruotos gyvenamosios  vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota –  į seniūnijos, kurioje gyvena, socialinio darbo organizatorių.

8. Pareiškėjas turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Alytaus rajono savivaldybėje, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota – gyvenantis Alytaus rajono savivaldybėje.

9. Kreipdamasis dėl socialinės paramos mokiniams, pareiškėjas užpildo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą-paraišką socialinei paramai mokiniams gauti (toliau – prašymas), kuriame nurodo socialinės paramos mokiniams skyrimui būtinus duomenis apie:

9.1. save ir bendrai gyvenančius asmenis;

9.2. gaunamas pajamas;

9.3. kitą socialinei paramai mokiniams gauti būtiną informaciją.

10. Prie prašymo pareiškėjas privalo pateikti reikalingus dokumentus, nustatytus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje, išskyrus duomenis apie pareiškėjo ir bendrai gyvenančių asmenų turimą turtą bei duomenis, kuriuos Alytaus rajono savivaldybės administracija gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

11. Prašymas gali būti pateiktas asmeniškai, paštu, elektroniniu paštu, elektroniniu būdu arba per atstovą (globėją, rūpintoją ar įgaliotinį).

12. Prašymą dėl mokinio nemokamo maitinimo kartu su šio aprašo 10 punkte nurodytais dokumentais pareiškėjas, jeigu mokinys mokosi Alytaus rajono savivaldybės mokykloje, bet jo deklaruota gyvenamoji vieta yra kitoje savivaldybėje, arba jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota, bet jis gyvena kitoje savivaldybėje, gali pateikti ir mokyklos, kurioje mokinys mokosi ar kuri organizuoja dienines vasaros poilsio stovyklas, administracijai. Mokyklos administracija per 3 darbo dienas šį prašymą ir pateiktus dokumentus perduoda  pareiškėjo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijai, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota –  savivaldybės, kurioje gyvena, administracijai dėl sprendimo priėmimo.

13. Jei kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pareiškėjas pateikia gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatoriui ar mokyklos administracijai laisvos formos prašymą socialinei paramai mokiniams gauti

14. Jei  socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai raštu informuoja mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją (seniūniją) ir pateikia turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti. Tokiu atveju šios paramos prašo mokykla.

15. Prašymai dėl socialinės paramos mokiniams teikiami įstatyme nustatytais terminais.

16. Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarką Alytaus rajono savivaldybėje reglamentuoja Alytaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintas Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašas, o paramos mokinio reikmenimis įsigyti tvarką – Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašas.

 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Ginčai dėl mokinių teisės gauti socialinę paramą nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 


 

  

Organizacijos, teikiančios pagalbą tėvams

 

Tėvų priimamasis

Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį nuo 14.00 iki 17.00 tėvus priima mokyklos administracija (konsultacijos, problemų sprendimai su mokyklos vadovais)

  


 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC