Alytaus rajono Butrimonių gimnazija
Ugdymas PDF Spausdinti

Pradinio ugdymo planas 2019 - 2020 m. m.

 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo planas 2019 - 2020 m. m.

     Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti
     Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę vidurinio ugdymo programai įgyvendinti

Ugdymo proceso organizavimas 2019 -2020 metų

Įskaitos, brandos egzaminų, PUPP, NMPP ir kitų patikrinimų tvarkaraštis 2018-2019 m. m.

Individualus  ugdymo planas 2017 - 2019 metų

      Prašymo pvz. pakeisti individualų ugdymo planą

Kontrolinių darbų skyrimo ir vertinimo tvarkos aprašas

Namų darbų skyrimo tvarkos aprašas

Savarankiško mokymosi organizavimo tvarkos aprašas

Dalyko, dalyko kurso keitimo tvarkos aprašas

Mokymo namuose tvarkos aprašas

Mokymosi pagalbos teikimo  tvarkos aprašas

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo  tvarkos aprašas

III – IV g klasės programos mokymosi kurso, mokomojo dalyko, dalyko modulio, pasirenkamojo dalyko keitimo tvarka

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos  įgyvendinimo aprašas

,,Sveikatos, lytiškumo ir rengimo šeimai programos integravimo I - IV g klasėse planas 2019 - 2020 m. m."

Žmogaus saugos bendrosios programos integravimo į 1 – 4 bei   I – IV g klasių mokomųjų dalykų ugdymo turinį, planas 2019 – 2020 m. m.

 Laisvės kovų istorijos programos integracija į mokomuosius dalykus II g klasėje planas 2018 - 2019 m. m. 

IKT ir mokomųjų dalykų 7 – 8 klasėje integravimo planas 2 pusmetis, 2018 – 2019 m. m.

,,Alytaus r. Butrimonių gimnazijos bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas"

Alytaus r. Butrimonių gimnazijos pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka

 

 

 
Slideshow by phatfusion
Design by Next Level Design Lizenztyp CC