Į pagalbą mokytojui: „Šiuolaikinės pamokos vadyba“

  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Gruodžio 3 d. prasidėjo ilgalaikė (40 val.) mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Šiuolaikinės pamokos vadyba“. Mokytojai dalyvavo įvadiniame mokymų susitikime, kuris vyko nuotoliniu būdu Zoom vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje. Programą rengė Olivija Saranienė, NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja, ir Lazdijų švietimo centras.

  Programa, parengta vadovaujantis naujausia pamokos kokybės samprata, atsiskleidžiančia Geros mokyklos koncepcijoje, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metodikoje ir išorinio vertinimo tvarkos apraše. Programa orientuota į pamokos efektyvumą užtikrinančių aktualių didaktinių nuostatų stiprinimą – ugdymo metodų taikymą, formuojamąjį vertinimą ir kt. Neretai stebint pamokas akivaizdu, kad mokytojai nepakankamai dėmesio skiria mokinių pažangai stebėti ir pasiekimams vertinti, todėl nėra aišku, ko tikimasi iš mokinių, ar kryptinga visa mokymosi veikla, ar tinkamai parinkti mokymo metodai, priemonės ir pan.

  Ši programa padės mokytojams įgyti žinių apie mokytis padedantį vertinimą, formuojamojo vertinimo būdus ir formas bei mokinių pasiekimų ir pažangos matavimo praktines procedūras. Seminare, remiantis praktiniais pavyzdžiais, bus aptariamos pamokos uždavinyje numatyto rezultato vertinimo galimybės, išmokimo stebėjimo formos, pažangos matavimo instrumentai, mokinių pasiekimo ir pažangos vertinimo galimybės mokymuisi ir mokymui stiprinti. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, mokyklų komandoms.