Prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė pagalba

Bendrosios nuostatos:

 • įtvirtinti LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros 2010-12-14 Nr.XI-1232 Įstatymo bei LR administracinių teisės pažeidimų kodekso nuostatas mokykloje;
 • organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, užtikrinti saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą;
 • propaguoti sveiką ir saugią mokyklos bendruomenės narių gyvenseną;
 • nuolat stebėti mokinius ir informuoti ugdytinius apie alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų poveikį jaunam organizmui, vartojimo padarinius;
 • užtikrinti nereguliaraus mokyklos lankymo statistikos rinkimą ir vykdyti ankstyvojo pasitraukimo iš mokyklos prevenciją;
 • skirti dėmesį tėvų, kurių vaikai nenori lankyti mokyklos bei mokinių turinčių specialiųjų poreikių, švietimui;
 • organizuoti specialiąją, pedagoginę, psichologinę ir kitą pagalbą mokiniui, mokytojui, vaiko tėvams ar globėjams pagal įstatymus.

Mokykloje prevencinė veikla ir socialinė pedagoginė pagalba vykdoma:

 • integruojant į mokomuosius dalykus: dorinį ugdymą, biologiją, pilietinės visuomenės pagrindus, dailę, kūno kultūrą bei kitus mokomuosius dalykus;
 • per Mokinių tarybą, neformalųjį ugdymą: būrelius, studijas, maironiečių, jaunųjų šaulių organizacijas;
 • per klasių auklėtojų veiklą: klasės valandėlių, tradicinių renginių metu, bendraujant su mokinių šeimos nariais, bendradarbiaujant su specialistais;
 • per socialinę veiklą, vaikų dienos centuose, pailgintoje grupėje;
 • individualių socialinio pedagogo, psichologo, spec. pedagogo veiklų, konsultacijų metu;
 • specialiojo pedagogo, logopedo, mokytojo padėjėjo darbo metu.

Tikslas:

teikti gerus, tvirtus dorinės sockultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus mokiniams, ugdyti vertybines nuostatas, analizuoti žalingų įpročių gilumines atsiradimo priežastis ir vykdyti jų prevenciją. Stiprinti mokyklos vidaus tvarkos taisyklių priežiūrą, kelti ugdytinių mokymosi motyvaciją, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą, tenkinti jų specialiuosius poreikius.

Uždaviniai:

 • vykdyti Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, LR Švietimo įstatymus, LR administracinius teisės pažeidimų kodeksus, kitus dokumentus susijusius su žalingų įpročių prevencija;
 • kurti gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius bei skatinti mokinių tėvų ir mokyklos bendradarbiavimą per mokinių savivaldos organizacijas, klasių veiklą;
 • suteikti mokiniams, jų tėvams reikalingų žinių, įtvirtinti įgūdžius bei gebėjimus, padėti priimti sprendimus dėl rūpinimosi jų pačių gerbūviu;
 • seminarus organizuoti diferencijuojant pagal mokinių amžių bei bendruomenės narių poreikiu;
 • skatinti moksleivius aktyviai dalyvauti ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius, maksimaliai pasinaudoti fizinėmis, protinėmis ir socialinėmis galiomis, organizuoti socialinę veiklą pradinio, pagrindinio ugdymo pakopose;
 • ugdyti moksleivių savigarbą ir pasitikėjimą savimi, supažindinant su savęs vertinimo, teisių gynimo ir konfliktų valdymo metodais, per pilietinio, dorinio ugdymo bei kitus mokomuosius dalykus, neformalųjį ugdymą;
 • turimus intelektualius ir materialinius resursus efektyviai panaudoti sveikos gyvensenos įgūdžiams ugdyti;
 • skleisti sveikatos ugdymo, teisės ir teisėtvarkos idėjas įvairaus amžiaus moksleivių grupėse per pamokas bei neformalųjį ugdymą;
 • mokyklą orientuoti kaip informacijos ir motyvacijos šaltinį šeimos sveikatos, teisėsaugos klausimais;
 • efektyvinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi galimybes, įsisavinant naujai gautą IKT įrangą;
 • suteikti mokytojams ir mokinių tėvams žinių ir skatinti juos įgyti kompetencijų, reikalingų mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.