Gimnazijos filosofija

Išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum.

Kinų išmintis

Gimnazijos vizija

Gimnazija – aukštos kultūros institucija ir švietimo židinys, ugdantis sąmoningą pilietį, gebantį integruotis į besikeičiantį pasaulį, deramai atstovaujantį savo gimnazijai ir šaliai.

Gimnazijos misija

Kiekvienam ugdytiniui sudaryti sąlygas įgyti kokybišką bendrąjį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo paslaugas, užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, ugdyti mokinių kompetencijas tolesniam savarankiškam gyvenimui ir poreikį nuolat mokytis ir tobulėti.

2021 metų gimnazijos veiklos tikslas ir uždaviniai

Tikslas:

Kokybiškas ugdymo proceso organizavimas, atliepiantis individualius mokinių poreikius, ir saugios aplinkos kūrimas

Uždaviniai:

  1. siekti mokinių/vaikų galimybes atitinkančių individualių ugdymo(si) pasiekimų ir nuolatinės ugdymo(si) pažangos, diegiant savivaldų ir patyriminį ugdymą;
  2. turtinti gimnazijos ugdymo(si) bazę naujomis šiuolaikinėmis mokymosi priemonėmis ir kurti saugią aplinką, užtikrinančią ugdytinių poreikius;
  3. skatinti pedagoginių darbuotojų mokymąsi ir asmeninį tobulėjimą;
  4. efektyvinti bendradarbiavimą su tėvais, socialiniais ir kitais partneriais, gimnazijos bendruomene siekiant gerinti kiekvieno mokinio ugdymą(si) ir pažangos siekimą;
  5. tinkamai formuoti vertybines nuostatas, ugdyti pilietišką ir patriotišką asmenybę.