Gimnazijos filosofija

Pažanga – ne atsitiktinumas, o būtinybė.

Herbertas Spenseris

Gimnazijos vizija

  Gimnazija – moderni, veiklą grindžianti lyderyste ir bendryste, atvira naujovėms ir kaitai ugdymo įstaiga, besivadovaujanti Geros mokyklos principais.

Gimnazijos misija

  Rengti mokinį gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje, auginti kiekvieno mokinio kompetencijas, ugdyti asmeninės brandos ir profesinės karjeros siekiantį žmogų, jaučiantį poreikį tobulėti visą gyvenimą.

2023 metų gimnazijos veiklos tikslas ir uždaviniai

Tikslas

Kokybiškas, atliepiantis individualius mokinių poreikius ugdymo proceso organizavimas ir saugios aplinkos kūrimas

Uždaviniai:

  1. – siekti mokinių/vaikų galimybes atitinkančių individualių ugdymo(si) pasiekimų ir nuolatinės ugdymo(si) pažangos, diegiant savivaldų, patyriminį ir įtraukųjį ugdymą, orientuojantis į karjeros planavimo galimybes;
  2.  – turtinti gimnazijos ugdymo(si) bazę naujomis šiuolaikinėmis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, kuriant mokymo(si) sėkmei palankias aplinkas;
  3.   – skatinti pedagoginių darbuotojų mokymąsi ir asmeninį tobulėjimą;
  4.  – efektyvinti bendradarbiavimą su tėvais, socialiniais ir kitais partneriais bei gimnazijos bendruomene siekiant gerinti kiekvieno mokinio ugdymą(si) ir pažangos siekimą;
  5.  – ugdyti pilietišką, demokratišką, kūrybingą bei siekiančią bendrystės ir tobulėjimo asmenybę.