IV. MOKINIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

50. Mokiniai turi teisę:

50.1. gauti geros kokybės švietimą;

50.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, pasirinkti programas papildančius bei saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius ir įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

50.3. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;

50.4. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;

50.5. į minties, sąžinės, religijos žodžio laisvę, sukakus 14 metų apsispręsti dėl dorinio ugdymo mokymosi pasirinkimo;

50.6. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

50.7. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;

50.8. mokytis savarankiškai;

50.9. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys;

50.10. gauti socialinę (jei pagalbos negali suteikti tėvai, globėjai, rūpintojai), psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir informaciją apie savo pasiekimų vertinimą;

50.11. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą;

50.12. dalyvauti gimnazijos savivaldoje;

50.13. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

50.14. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;

50.15. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

51. Mokinių pareigos:

51.1. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;

51.2. sudarius mokymo(si) sutartį, laikytis visų jos reikalavimų;

51.3. ateiti į mokyklą švariai ir tvarkingai apsirengus; gimnazinių klasių mokiniams gimnazijoje, taip pat išvykus atstovauti gimnazijai (priklausomai nuo renginio pobūdžio) privaloma dėvėti uniformą; paltai, puspalčiai, striukės, lietpalčiai ir kepurės kabinami rūbinėje;

51.4. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, atsinešti reikalingas mokymuisi priemones, sportinę aprangą;

51.5. stropiai ir sąžiningai mokytis, pagarbiai bendrauti su mokytojais, gimnazijos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais, neskriausti jų, nesityčioti;

51.6. įėjus į klasę mokytojui ar vizituojančiam asmeniui atsistoti, atsakyti į pasveikinimą;

51.7 pamokų ar kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos ar renginio rimties, reaguoti į mokytojo pastabas;

51.8. lankyti visas pamokas, praleidus – jas pateisinti. Praleidus pamokas dėl ligos, pristatyti medicininę pažymą, dėl kitų priežasčių – tėvų (globėjų) pasirašytą pateisinimą (ne daugiau už tris dienas), išskirtiniais atvejais informuoti klasės vadovą;

51.9. susirgus ar susižeidus gimnazijoje, kreiptis į klasės vadovą, gimnazijos administraciją;

51.10. pertraukų metu elgtis kultūringai, santūriai, vykdyti budėtojų nurodymus;

51.11. pametus ar sugadinus spaudinį ar vadovėlį, nupirkti naują. Jei nėra galimybės nupirkti tokį pat leidinį, derinti su bibliotekininke dėl žalos atlyginimo;

51.12. sugadinus gimnazijos inventorių, žalą atlyginti pagal administracijos surašytą aktą;

51.13. rūbinėje drabužius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų, vertingų daiktų, sportinės aprangos. Dingus drabužiams skubiai kreiptis į budinčius gimnazijos darbuotojus, budinčius gimnazijos mokytojus, vadovus;

51.14. atsakingai naudotis daiktų spintelėmis gimnazinių klasių mokiniams. Pametus spintelės raktą, apie tai nedelsiant informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams ir padengti naujo rakto gamybos išlaidas;

51.15. vykdyti gimnazijos vadovybės, mokytojų nurodymus, vadovautis gimnazijos nuostatais, Tarybos nutarimais, darbo tvarkos taisyklėmis;

51.16. esant laisvai pamokai dirbti skaitykloje, būti gimnazijos patalpose ir teritorijoje, netrukdyti vykstančioms pamokoms;

51.17. prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį;

51.18. žinoti žmogaus ir darbo saugos, kelių eismo taisyklių reikalavimus ir jų griežtai laikytis;

51.19.  atsakingai elgtis laukiant autobusų ir kelionių jais metu:

51.19.1.  mokyklinio autobuso laukti gimnazijoje arba jos teritorijoje;
51.19.2.  įlipti ir išlipti į autobusą tvarkingai, nesistumdant, laikantis saugos reikalavimų;
51.19.3. autobuse nešiukšlinti, nevalgyti, nešūkauti, nesikeikti, būti mandagiems, kultūringiems, klausyti vairuotojo nurodymų;

51.20. į renginius, organizuojamus pamokų metu, išeiti tik suderinus su gimnazijos administracija;

52. Mokiniams draudžiama:

52.1. rūkyti, keiktis, vartoti ir platinti alkoholinius bei energetinius gėrimus, narkotikus, kitas psichiką veikiančias medžiagas gimnazijoje ir už jos ribų, naudoti pirotechnikos priemones, nešiotis daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu;

52.2. pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti kitus;

52.3. šiukšlinti gimnazijoje, jos teritorijoje bei viešose vietose;

52.4. naudoti fizinį, psichologinį smurtą gimnazijos bendruomenės nariams;

52.5. žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą;

52.6. pamokų metu būti įjungus ir naudotis mobiliuoju telefonu; išimties atveju, esant labai rimtam reikalui, gavus mokytojo leidimą, pokalbio išeiti į koridorių;

52.7. garsiai klausyti muziką per mobiliuosius telefonus ar kitą įrangą pertraukų metu;

52.8. savavališkai filmuoti ir fotografuoti gimnazijoje ir jos teritorijoje;

52.9. savavališkai pasišalinti iš pamokų.

53. Mokinių skatinimas:

53.1. klasės vadovo, mokytojo, mokyklos vadovų padėka, pagyrimas;

53.2. gimnazijos padėka tėvams;

53.3. padėkos raštai;

53.4. išvykos, ekskursijos;

53.5. gimnazijos talismano „Skruzdėliuko“ nominacija, atminimo dovanos.

54. Mokinių drausminimas:

54.1. pastaba žodžiu;

54.2. pastaba elektroniniame dienyne, pažymių knygelėje;

54.3. individualus pokalbis su klasės vadovu;

54.4. pokalbis su mokinio tėvais ar globėjais;

54.5. pokalbis su gimnazijos soc. pedagogu, psichologu;

54.6. gimnazijos direktoriaus drausminės nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas;

54.7. svarstymas Vaiko gerovės komisijoje, Mokytojų tarybos posėdyje;

54.8. siuntimas PK pareigūnų konsultacijai;

54.9. šalinimas iš mokyklos ypatingais atvejais:

54.9.1. jei mokinio (iki 16 m.) elgesys kelia realią grėsmę gimnazijos bendruomenės narių saugumui, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos įstatymais, suderinus su Vaikų teisių apsaugos tarnyba, jis gali būti pašalintas iš gimnazijos direktoriaus įsakymu;
54.9.2. mokinys (nuo 16 m.), šiurkščiai pažeidinėjantis mokymosi sutartį, gimnazijos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, mokinių elgesio taisykles, apsvarsčius jo elgesį mokytojų taryboje, gali būti šalinimas iš gimnazijos direktoriaus įsakymu.