Suvestinė redakcija nuo 2020-10-01

Sprendimas paskelbtas: TAR 2011-12-28, i. k. 2011-02110

                                                       ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

                                                                                              SPRENDIMAS

           DĖL PRIĖMIMO Į ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS                                                                                           APRAŠO PATVIRTINIMO

                                                                               2011 m. gruodžio 28 d. Nr. K-282

                                                                                                       Alytus

        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853; 2011, Nr. 38-1804) 29 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 103-3809; 2007, Nr. 136-5545; 2011, Nr. 33-1566; Nr. 96- 4533) 6 punktu ir atsižvelgdama į Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje 2011-11-03 teikimą Nr. 1-20(1.18) „Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2003-07-31 sprendimu Nr. K-98 patvirtintos Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos pakeitimo (papildymo)“ Alytaus rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

 1. Patvirtinti Priėmimo į Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašą (pridedama).
 2. Pavesti bendrojo ugdymo mokyklų direktoriams paskelbti sprendimo 1 punkte nurodytą tvarkos aprašą bendrojo ugdymo mokyklos interneto tinklalapyje.
 3. Pripažinti netekusiu galios Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 31 d. sprendimą Nr. K-98 „Dėl Priėmimo mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas tvarkos patvirtinimo“.

Savivaldybės meras                                                                                        Algirdas Vrubliauskas

 

                                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                           Alytaus rajono savivaldybės tarybos

                                                                                                                           2011 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. K-282

 

                                       PRIĖMIMO Į ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO

                                                                         MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

                                                                            I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Priėmimo į Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų priėmimą mokytis į Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ir specialiojo ugdymo programas.
 2. Aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853, 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo šveitimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 79-3869), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 103-3809; 2007, Nr. 136-5545; 2011, Nr.33-1566; 2011, Nr. 96-4533), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 46-1526), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-1800 „Dėl Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, vaikų ir suaugusiųjų ugdymo išlyginamosiose klasėse ir išlyginamosiose mobiliosiose grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 109-3991), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2173 „Dėl Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 131-4747), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1180 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 84-3118).
 3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Apraše nurodytuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 4. Aprašo nuostatomis vadovaujasi visos Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas.                                                                                                        II. PRIĖMIMO MOKYTIS KRITERIJAI

 

 1. Asmenys į mokyklas mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pritaikytas bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.
 2. Į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami asmenys, gyvenantys Alytaus rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Priėmimui į savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigas, specialiąsias, bendrojo ugdymo mokyklų vidurinio ugdymo programas aptarnavimo teritorija nenustatoma.
 3. Asmenys, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytis priimami į arčiausiai jų gyvenamosios vietos esančias savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas visiškos, dalinės integracijos forma arba į specialiojo ugdymo programą vykdančias mokyklas.
 4. Mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, negyvenantys tai mokyklai savivaldybės priskirtoje aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje, priimami tuo atveju, jei mokykloje yra laisvų vietų.
 5. Asmenų priėmimas pradedamas einamųjų metų. balandžio 1 d. ir baigiamas birželio 30 d. Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. ir per mokslo metus vykdomas priėmimas į laisvas vietas.
 6. Jei prasidėjus mokslo metams į bendrojo ugdymo mokyklą atvyksta mokinys, gyvenantis mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, ir joje nėra laisvų vietų, jis priimamas išimties tvarka arba siunčiamas į artimiausią tą pačią programą vykdančią mokyklą.
 7. Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis, pirmumo teise priimami toje mokykloje mokytis pageidaujantys asmenys, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Į likusias laisvas vietas klasėse gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės) ir arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, priimama pagal prašymų padavimo datą ir laiką;

Punkto pakeitimai:

Nr. K-189, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20373

 1. Pradėti mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys. Į mokyklą pirmumo teise priimami asmenys, pageidaujantys tęsti mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą, baigę joje pagrindinio ugdymo programą. Jei norinčiųjų yra daugiau nei laisvų mokymosi vietų, pirmiausia priimami asmenys, gyvenantys savivaldybės, kurioje yra mokykla, teritorijoje, atsižvelgiant į jų pageidavimą tęsti dalykų, dalykų modulių, kurių buvo pradėję mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos II dalį, mokymąsi pagal vidurinio ugdymo programą ir mokymosi pasiekimus (pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo įvertinimus, metinius įvertinimus, atliktus projektinius darbus, mokinio sukauptą darbų aplanką ar kitus mokymosi pasiekimų vertinimus).

Punkto pakeitimai:

Nr. K-189, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20373

 1. Tam tikrais atvejais taikomi šie priėmimo kriterijai:

13.1.  į specialiąją mokyklą (specialiojo ugdymo skyrių) priimami asmenys, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, teisės aktų nustatyta tvarka;

13.2.  specialiųjų poreikių asmenys, turintys judesio ir padėties sutrikimų, priimami mokytis į savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas, jeigu tam yra tinkamos sąlygos, abipusiu sutarimu;

13.3.  į Alytaus rajono meno ir sporto mokyklą priimami asmenys mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka, patikrinus jų muzikinius, dailės ir sportinius gebėjimus.

 1. Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine tarnyba ir Alytaus rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.

                                                                           III. PRIĖMIMAS MOKYTIS

 1. Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos direktoriui pateikia:

15.1.  prašymą (14-16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

15.2.  asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

15.3.  įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalus);

15.4.  Asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik mokyklos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka;

 1. Į specialiąją mokyklą (specialiojo ugdymo klasę) priimami asmenys, dėl įgimtų ir įgytų sutrikimų turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, papildomai pateikia specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (jų kopijas) teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Prašymai dėl priėmimo mokytis registruojami prašymų registravimo knygoje, kurioje privalo būti šios skiltys:

17.1.  eilės numeris;

17.2.  asmens vardas, pavardė;

17.3.  adresas, telefono numeris;

17.4.  prašymo padavimo data, pageidaujama klasė;

17.5.  pateikti dokumentai;

17.6.  mokymo sutarties sudarymo data, numeris;

17.7.  žyma apie nepriėmimą.

 1. Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu, jei tokį ugdymą rekomenduoja mokyklos psichologas arba pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas teisės aktų nustatyta tvarka įvertinęs vaiko brandą mokytis, bet ne jaunesniam nei 5 metų vaikui. Priešmokyklinis ugdymas neteikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai.
 2. Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesnis, jeigu jis yra pakankamai šiai programai subrendęs).
 3. Vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias nustatoma, kad jis yra įsisavinęs pradinio ugdymo programos dalį, skirtą pirmajai klasei.
 4. Mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą priimamas asmuo, turintis teisės aktų nustatytą išsilavinimą. Tęsiant mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą toje pačioje mokykloje, mokyklos direktoriui pateikiamas tik prašymas.
 5. Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą (jos dalį), vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus jo mokymosi pasiekimus.
 6. Asmuo, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamais metiniais įvertinimais,

priimamas mokytis į tą klasę, į kurią yra perkeltas.

 1. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi:

24.1. mokymo sutartis su kiekvienu naujai atvykusiu mokiniu ir tos mokyklos mokiniu, pradedančiu mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą, sudaroma jo mokymosi pagal tą ugdymo programą laikotarpiui iki pirmosios asmens mokymosi dienos;

24.2. abu sutarties egzempliorius pasirašo mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui, sutarties kopija segama į asmens bylą;

24.3. už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);

24.4. 14—16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą;

24.5. mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registracijos knygoje.

 1. Sudarius mokymo sutartį, asmuo įrašomas į mokinių abėcėlinį žurnalą, įtraukiamas į Mokinių registrą, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka jam išduodamas mokinio pažymėjimas, formuojama jo asmens byla, kurioje saugoma išsilavinimo pažymėjimo kopija. Originalas grąžinamas jo pateikėjui.
 2. Priėmimą į Alytaus rajono gimnazijų ikimokyklinio, priešmokyklinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdo Mokyklos direktorius ir Mokyklos mokinių priėmimo komisija (toliau – Komisija):

26.1. kiekvieniems mokslo metams iki balandžio 30 d. Mokyklos direktoriaus įsakymu  sudaroma Komisija iš 3–5 asmenų. Į komisijos sudėtį įtraukiamas Mokyklos tarybos narių tėvų atstovas ir tvirtinama darbo tvarka, kurioje nurodoma Komisijos posėdžio grafikas ir darbo vieta, Komisijos narių atsakomybė, mokinių ir tėvų (rūpintojų, globėjų) informavimo tvarka, Komisijos posėdžių protokolų ir asmenų pateiktų dokumentų saugojimo vieta ir terminai;

26.2. Komisija nagrinėja pateiktus prašymus ir paskirsto mokinius į klases, vadovaudamasi  šiais kriterijais:

26.2.1. mokiniai paskirstomi į konkrečias klases tolygiai pagal lytį;

26.2.2. didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių bendrojoje klasėje gali būti ne daugiau kaip trys;

26.2.3. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojoje klasėje gali būti ne daugiau kaip vienas šeštadalis visų bendrosios klasės mokinių;

26.3. sudaromi abėcėliniai visų mokinių sąrašai ir, atsižvelgiant į paralelių klasių skaičių, mokinių į klases paskirstymas vykdomas išskaičiavimo „pirmas, antras“ ar „pirmas, antras, trečias“ principu: visi „pirmieji“ paskiriami į vieną klasę, visi „antrieji“ paskiriami į kitą klasę, visi „tretieji“ paskiriami dar į kitą klasę ir t. t.

26.4.   Komisija sudaro mokinių priėmimo ir pasiskirstymo į klases (srautus) sąrašus ir teikia Mokyklos direktoriui. Mokyklos direktorius įsakymu tvirtina mokinių paskirstymą į konkrečias klases ir nedelsiant informuoja priimtus mokinius apie priėmimą į mokyklą ir paskyrimą į konkrečią klasę bei asmenis, kurių prašymai nebuvo patenkinti, nurodo prašymų netenkinimo priežastis;

Punkto pakeitimai:

Nr. K-189, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20373

                                                              IV.KLASIŲ KOMPLEKTAVIMAS

 1. Kiekvienais kalendoriniais metais iki gegužės 31 d. Alytaus rajono savivaldybės taryba bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato: mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių. Jei sudaro jungtines klases, tai nustato, iš kokių klasių sudaroma jungtinė klasė, ir nurodo kiekvienos klasės mokinių skaičių. Iki rugsėjo 1 d. mokinių skaičių kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičių kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičių patikslina:

27.1. jei iš tai mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos prašymų mokytis bendrojo ugdymo mokykloje skaičius yra didesnis, nei buvo nustatytas iki gegužės 31 d., mokinių, klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius, neperkeliant mokinių mokytis į antrą pamainą ir nepažeidžiant higienos normų, didinamas;

27.2. jei bendrojo ugdymo mokykla nesurenka nustatyto mokinių skaičiaus ir nesudaro patvirtinto klasių ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus, mokinių, klasių ir (ar) grupių skaičius mažinamas.

Punkto pakeitimai:

Nr. K-57, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09708

Nr. K-189, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20373

 1. Klasės, priešmokyklinio ugdymo grupės komplektuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytais sudarymo kriterijais, Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika:

28.1. Priešmokyklinio ugdymo grupėje ugdoma ne daugiau kaip 20 vaikų.

28.2. Bendrojo ugdymo klasėje mokinių turi būti ne daugiau kaip 24, jeigu mokoma pagal pradinio, 30, jeigu mokoma pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Specialiojoje klasėje maksimalus mokinių skaičius nustatomas, atsižvelgus į asmenų sutrikimus.

28.3. Mokinys, dėl įgytų ar įgimtų sutrikimų turintis didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, besimokantis bendrojo ugdymo klasėje prilyginamas dviem tos klasės mokiniams. Atitinkamai gali būti mažinamas didžiausias nustatytas mokinių skaičius klasėje.

28.4.  Užsieniečių ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, nemokančių lietuvių kalbos, tačiau norinčių tęsti nuoseklųjį mokymąsi pagal bendrojo lavinimo programas lietuvių kalbai mokytis ir pasirengti mokytis pagal bendrojo lavinimo programas išlyginamoji klasė ne didesnė kaip 15.

Nemokančių lietuvių kalbos mokinių Išlyginamoji mobilioji grupė lietuvių kalbai mokytis ir pasirengti mokytis pagal bendrojo lavinimo programas ne didesnė kaip 4.

Išlyginamosios klasės ar išlyginamosios mobiliosios grupės mokykloje komplektuojamos Savivaldybės tarybos sprendimu.

28.5.  Specialiosios lavinamosios klasės specialiųjų poreikių asmenų mokymui pagal specialiojo darbinio ugdymo programą komplektuojamos specialiosioms klasėms nustatyta tvarka.

28.6.  Bendrojo ugdymo klasėje maksimalus mokinių skaičius, prasidėjus mokslo metams, išimties tvarka gali būti didinamas ne daugiau kaip 2.

 1. Klasės jungiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nustatytais kriterijais.
 2. Įvertinus mokyklos situaciją ir finansines galimybes, bendrojo ugdymo klasė iškomplektuojama, jei rugpjūčio 31 d. pageidaujančių mokytis joje yra mažiau nei 5 pagal pradinio ugdymo programą, mažiau nei 5 pagal pagrindinio ugdymo programą, mažiau nei 15 pagal vidurinio ugdymo programą.
 3. Savivaldybės taryba sprendimu gali nustatyti mažesnį mokinių skaičių klasėje, jeigu papildomai skiriama lėšų.

                                                                  V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Priėmimo į Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas skelbiamas Alytaus rajono savivaldybės interneto tinklalapyje.
 2. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo Alytaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius.

                                                                 ________________________________

 

 

Pakeitimai:

1.

Alytaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. K-57, 2020-04-28, paskelbta TAR 2020-05-07, i. k. 2020-09708

Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. K-282 „Dėl Priėmimo į Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

Alytaus rajono savivaldybės taryba, Sprendimas

Nr. K-189, 2020-09-24, paskelbta TAR 2020-09-30, i. k. 2020-20373

Dėl Alytaus rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. K-282 „Dėl Priėmimo į Alytaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo