19909145

Geografinis internetinis aplinkos tyrimas ir geografinės informacijos skaitymas

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas

Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Geros mokyklos koncepcijoje (2015 m.) akcentuojama mokymosi tyrinėjant svarba „Mokomasi tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant“. Gairėse nustatomos pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo Bendrųjų programų pokyčių sritys, apimant tikslus, ugdymosi rezultatus (kompetencijas), mokymosi turinį, mokinių pasiekimų vertinimo kaitą.

  Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo gairėse numatyta nuostata dalyko turinį suskirstyti į privalomą ir pasirenkamą santykiu: 70 proc. privalomo ir 30 proc. pasirenkamo t. y. 30 proc. laiko – mokytojo nuožiūra pasirinktam dalyko turinio įgyvendinimui (žinių gilinimui, praktikos darbams, tyrimams). Akcentuojamas integralumas – stiprinamas įvairių dalykų turinio tarpusavio ryšys, siekiant padėti mokiniui formuotis vientisą pasaulėvaizdį.

  I  g  klasės mokiniai atliko geografinį aplinkos tyrimą lokalioje erdvėje. Tai aktyvus ugdymo metodas, taikant šiuolaikines technologijas. Mokymas persikelia  į virtualią erdvę.  Ugdymas atviras, patirtinis, pagrįstas interaktyvaus žemėlapio tyrinėjimu Lietuvos erdvinės informacijos portale: https://www.geoportal.lt/map.

  Mokiniai tobulino gebėjimo skaityti žemėlapį ir orientuotis lokalioje vietovėje kompetenciją. Geografijos pamokoje integruotos mokinių matematikos žinios ir kompetencijos: atliko atstumo matavimo, santykinio aukščio, Punelės upės kritimo nuo ištakų iki žiočių ir upės nuolydžio matematinius skaičiavimus. Atsakymus užrašė savarankiško darbo užduoties lapuose. Mokiniai įsivertino savo darbo rezultatus, numatė tikėtina taškų skaičių.

  Įgyvendinta ,,Kokybės krepšelio“ 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose veikla.