Į pagalbą mokytojui: „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ (3)

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

 Įpusėjus mokinių žiemos atostogoms, vasario 17 d. vyko ilgalaikės 40 val. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Šiuolaikinės pamokos vadyba“ trečias mokymų užsiėmimas. Mokytojai nuotoliniu būdu dalyvavo mokymuose, kurie vyko Zoom vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje. Mokymus vedė Olivija Saranienė, NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja.

  Šį kartą mokymai buvo orientuoti į ugdymo turinio individualizavimą, diferencijavimą bei  suasmeninimą. Buvo akcentuota, jog mokyklos ir mokytojai, vadovaudamiesi Bendrosiomis programomis, formuoja mokyklos ir klasės lygmens ugdymo turinį pritaikydami jį pagal atskirų klasių ir mokinių poreikius taip, kad mokiniai pagal savo išgales pasiektų kuo geresnių rezultatų. Taip pat buvo pažymėta, kuo skiriasi individualus ir individualizuotas mokymas, pateikti medžiagos diferencijavimo ir lankstaus mokinių grupavimo būdai ir kt.  Mokytojai diskutavo, dalijosi pamokos uždavinių formulavimo patirtimi.