„Išgyventi holokaustą: istorinių realijų atspindys I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirką“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Gegužės pabaigoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Renata Balčiūnienė ir istorijos mokytoja Dalia Adžgauskienė vedė integruotų istorijos-literatūros pamokų ciklą „Išgyventi holokaustą: istorinių realijų atspindys I. Mero romane „Lygiosios trunka akimirką“ (3 pamokos). Pamokos tikslas – prisijungti prie nacionalinio projekto  „Atminties kelias 1941-2021“ ir paminėti bei įasmeninti Holokausto aukas, taip pat ugdyti dalykines ir bendrąsias mokinių kompetencijas. 

  Pamokos uždavinys orientuotas į mokinių savivaldų patyriminį mokymąsi: naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais ir dirbdami grupėse/individualiai, mokiniai turėjo užpildyti lentelę nurodydami 2-3 istorinio laikmečio ir kūrinio panašumus, įvardydami 2-3 netolerancijos visuomenei pasekmes, padaryti išvadas, paruošti bei pristatyti 2-3 skaidres apie holokaustą, Vilniaus getą, žydų gelbėtojus.

  Per pirmąsias dvi pamokas mokytojos pristatė ir su mokiniais nagrinėjo istorinio laikmečio – holokausto Europoje ir Lietuvoje bruožus, analizavo romano ,,Lygiosios trunka akimirką“ vaizduojamojo pasaulio įvaizdžius, motyvus, detales, idėjas. Mokiniai atsakė į klausimus, išsakė savo įžvalgas, diskutavo. Mokytojos pateikė mokiniams tiriamojo darbo temas, užduotis, nukreipiamuosius klausimus, pagal susitarimą leido rinktis atlikti darbą numatytose grupėse (taip pat ir individualiai). Mokiniams buvo pateikti tiriamojo darbo aiškūs vertinimo kriterijai.

  3-ia pamoka buvo skirta mokinių darbų pristatymui, aptarimui, mokinių grupinio darbo įsivertinimui bei refleksijai. Reflektuodami mokiniai aptarė pamokos uždavinio įgyvendinimą, įsivertino savo grupės darbo turinio kokybę, bendradarbiavimo vertę, savo asmeninį indėlį į grupės darbą. Reflektuojant buvo akcentuota dalykų integralumo reikšmė bei nauda.

  Šių integruotų istorijos-literatūros pamokų ciklo ,,Išgyventi holokaustą: Istorinių realijų atspindys I. Mero romane ,,Lygiosios trunka akimirką“ nauda mokiniams akivaizdi: buvo ugdomasi dalykinės ir bendrosios kompetencijos, mokiniai praplėtė akiratį, mokėsi analizuoti, palyginti, vertinti literatūros kūrinį istoriniame kontekste, daryti išvadas, atliko tiriamąjį darbą bendradarbiaudami, patobulino savivaldaus patyriminio mokymosi įgūdžius.

  Įgyvendintos  ,,Kokybės krepšelio“ veiklos: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“.

  Mokytoja Renata Balčiūnienė