Netradicinė muzikos pamoka „Skambantis pavasaris“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

Gegužės 12 -os rytą pirmos klasės mokinukai dalyvavo netradicinėje muzikos pamokoje „Skambantis pavasaris“ (mokytoja Neringa Valvonienė) pražydusiame gimnazijos sode. 

    Pamokos tikslas – mokinių įgūdžius, žinias ir gebėjimus pritaikyti praktiškai netradicinėje aplinkoje, skatinti mokinių mokymosi motyvaciją, smalsumą, gilinti įgytas dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Pirmokai stengėsi išgirsti ir atpažinti kuo daugiau  aplinkos garsų ir perteikti baltame popieriaus lape – vieni rašė nateles kurdami pavasario melodijas, kiti girdėdami paukštelius įsivaizdavo esantys koncerte, kurį vaizdavo savo piešinyje, dar kiti girdimus garsus prilygino tam tikriems muzikos instrumentams.
        Pamokoje mokiniai galėjo ugdytis savivaldžiai, patirti  kūrybos, saviraiškos džiaugsmą ir pasidalinti savo mintimis  su kitais.  Mokydamiesi lauke vaikai stiprina savo sveikatą, ryšį su gamta, labiau įsitraukia į mokymosi procesą. Pamokos, vykstančios gimnazijos edukacinėse erdvėse, tampa lyg žaidimas, kuris skatina kūrybiškumą, saviraišką, sugebėjimą dirbti komandoje.

      Įgyvendintos  ,,Kokybės krepšelio“ veiklos: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“.