Projektas222

Projektas „Čia mano Lietuva“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

    Išgirdau – užmiršau, pamačiau – įsiminiau, padariau – išmokau. (Kinų patarlė)

  Gausėjant informacijos srautui bei plečiantis informacijos šaltinių įvairovei, mažėja mokytojo, kaip žinių perteikėjo, vaidmuo. Mokytojas tampa moksleivių ugdymosi proceso partneriu ir padėjėju, jo misija – padėti moksleiviui suvokti save ir savo aplinką, surasti tinkamą pagal gebėjimus informaciją ir paversti ją vertingomis žiniomis. Šį procesą palengvina projektiniai darbai.

  Projektų metodas – tai darbo ir mokymo būdų sankaupa, skatinanti moksleivius sieti mokymąsi su tikrove, ieškant sąsajų tarp daiktų ir reiškinių, pratinantis dirbti grupėje su kitais, sprendžiant visiems aktualią problemą. Mokytojo uždavinys čia ne vien perduoti žinias, bet veikiau būti iniciatoriumi, apibrėžti darbo rėmus, patirtį. Darbą vainikuoja konkretūs vaisiai, pavyzdžiui, žodinis pristatymas, raštiška ataskaita ir pan.

  Kovo 2-3 savaitę 3 klasės mokiniai dalyvavo integruotame tarpdalykiniame projekte, kuris sujungia gimtąją ir anglų kalbas, pasaulio pažinimą bei dailę ir technologijas. Projekto tikslas –išmokti bendrauti ir bendradarbiauti komandoje, gebėti surasti reikiamą informaciją apie pasirinktą piešinio temą pasaulio pažinimo vadovėlyje bei internete, ją perteikti piešiniu bei pristatyti anglų kalba. Šio projekto metu buvo ugdomos mokinių komunikavimo gimtąja bei užsienio kalbomis, skaitmeninio raštingumo, kūrybiškumo bei kultūrinio sąmoningumo kompetencijos. Mokiniai rinko informaciją apie Lietuvoje esančias skulptūras, paminklus, muziejus, gamtos objektus, Lietuvos miestus, regionus. Lietuvos kontūre mokiniai turėjo surasti pasirinktą objektą, jį nupiešti bei užrašyti anglišką pavadinimą. Savo piešinius mokėsi pristatyti angliškai. Kiekvienas mokinys projektinio darbo metu dirbo pagal savo ugdymosi galimybes, pagal poreikius jiems buvo teikiamos konsultacijos. Vaikai jautėsi ypatingai, nes projekto pristatymo metu kiekvienas matė, kokia svarbi jo veikla, kuri yra bendro darbo sudedamoji dalis. Projekto rezultatas – mokinių darbų pristatymo pateiktis, kurioje mokinių piešiniai bei vaizdo-garso įrašas.

  Darbas grupėje leidžia pasirinkti kiekvienam dirbti labiausiai patinkantį darbą, kuris geriausiai atskleidžia mokinio žmogiškąsias ir kūrybines savybes, didina motyvaciją siekti projekto tikslų, ugdo asmeninę atsakomybę ir suteikia atradimo džiaugsmą.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose veiklos.

  Anglų kalbos mokytoja Asta Gudelaitienė ir pradinių klasių mokytoja Rita Peckuvienė